منتديات الكنيسة

العودة   شبكة الكنيسة الكتاب المقدس Hebrew Old Testament (Tanach)

الملاحظات

سفر المزامير - الأصحاح 119
 • 1. אשׁרי תמימי־דרך ההלכים בתורת יהוה׃
 • 2. אשׁרי נצרי עדתיו בכל־לב ידרשׁוהו׃
 • 3. אף לא־פעלו עולה בדרכיו הלכו׃
 • 4. אתה צויתה פקדיך לשׁמר מאד׃
 • 5. אחלי יכנו דרכי לשׁמר חקיך׃
 • 6. אז לא־אבושׁ בהביטי אל־כל־מצותיך׃
 • 7. אודך בישׁר לבב בלמדי משׁפטי צדקך׃
 • 8. את־חקיך אשׁמר אל־תעזבני עד־מאד׃
 • 9. במה יזכה־נער את־ארחו לשׁמר כדברך׃
 • 10. בכל־לבי דרשׁתיך אל־תשׁגני ממצותיך׃
 • 11. בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא־לך׃
 • 12. ברוך אתה יהוה למדני חקיך׃
 • 13. בשׂפתי ספרתי כל משׁפטי־פיך׃
 • 14. בדרך עדותיך שׂשׂתי כעל כל־הון׃
 • 15. בפקדיך אשׂיחה ואביטה ארחתיך׃
 • 16. בחקתיך אשׁתעשׁע לא אשׁכח דברך׃
 • 17. גמל על־עבדך אחיה ואשׁמרה דברך׃
 • 18. גל־עיני ואביטה נפלאות מתורתך׃
 • 19. גר אנכי בארץ אל־תסתר ממני מצותיך׃
 • 20. גרסה נפשׁי לתאבה אל־משׁפטיך בכל־עת׃
 • 21. גערת זדים ארורים השׁגים ממצותיך׃
 • 22. גל מעלי חרפה ובוז כי עדתיך נצרתי׃
 • 23. גם ישׁבו שׂרים בי נדברו עבדך ישׂיח בחקיך׃
 • 24. גם־עדתיך שׁעשׁעי אנשׁי עצתי׃
 • 25. דבקה לעפר נפשׁי חיני כדברך׃
 • 26. דרכי ספרתי ותענני למדני חקיך׃
 • 27. דרך־פקודיך הבינני ואשׂיחה בנפלאותיך׃
 • 28. דלפה נפשׁי מתוגה קימני כדברך׃
 • 29. דרך־שׁקר הסר ממני ותורתך חנני׃
 • 30. דרך־אמונה בחרתי משׁפטיך שׁויתי׃
 • 31. דבקתי בעדותיך יהוה אל־תבישׁני׃
 • 32. דרך־מצותיך ארוץ כי תרחיב לבי׃
 • 33. הורני יהוה דרך חקיך ואצרנה עקב׃
 • 34. הבינני ואצרה תורתך ואשׁמרנה בכל־לב׃
 • 35. הדריכני בנתיב מצותיך כי־בו חפצתי׃
 • 36. הט־לבי אל־עדותיך ואל אל־בצע׃
 • 37. העבר עיני מראות שׁוא בדרכך חיני׃
 • 38. הקם לעבדך אמרתך אשׁר ליראתך׃
 • 39. העבר חרפתי אשׁר יגרתי כי משׁפטיך טובים׃
 • 40. הנה תאבתי לפקדיך בצדקתך חיני׃
 • 41. ויבאני חסדך יהוה תשׁועתך כאמרתך׃
 • 42. ואענה חרפי דבר כי־בטחתי בדברך׃
 • 43. ואל־תצל מפי דבר־אמת עד־מאד כי למשׁפטך יחלתי׃
 • 44. ואשׁמרה תורתך תמיד לעולם ועד׃
 • 45. ואתהלכה ברחבה כי פקדיך דרשׁתי׃
 • 46. ואדברה בעדתיך נגד מלכים ולא אבושׁ׃
 • 47. ואשׁתעשׁע במצותיך אשׁר אהבתי׃
 • 48. ואשׂא־כפי אל־מצותיך אשׁר אהבתי ואשׂיחה בחקיך׃
 • 49. זכר־דבר לעבדך על אשׁר יחלתני׃
 • 50. זאת נחמתי בעניי כי אמרתך חיתני׃
 • 51. זדים הליצני עד־מאד מתורתך לא נטיתי׃
 • 52. זכרתי משׁפטיך מעולם יהוה ואתנחם׃
 • 53. זלעפה אחזתני מרשׁעים עזבי תורתך׃
 • 54. זמרות היו־לי חקיך בבית מגורי׃
 • 55. זכרתי בלילה שׁמך יהוה ואשׁמרה תורתך׃
 • 56. זאת היתה־לי כי פקדיך נצרתי׃
 • 57. חלקי יהוה אמרתי לשׁמר דבריך׃
 • 58. חליתי פניך בכל־לב חנני כאמרתך׃
 • 59. חשׁבתי דרכי ואשׁיבה רגלי אל־עדתיך׃
 • 60. חשׁתי ולא התמהמהתי לשׁמר מצותיך׃
 • 61. חבלי רשׁעים עודני תורתך לא שׁכחתי׃
 • 62. חצות־לילה אקום להודות לך על משׁפטי צדקך׃
 • 63. חבר אני לכל־אשׁר יראוך ולשׁמרי פקודיך׃
 • 64. חסדך יהוה מלאה הארץ חקיך למדני׃
 • 65. טוב עשׂית עם־עבדך יהוה כדברך׃
 • 66. טוב טעם ודעת למדני כי במצותיך האמנתי׃
 • 67. טרם אענה אני שׁגג ועתה אמרתך שׁמרתי׃
 • 68. טוב־אתה ומטיב למדני חקיך׃
 • 69. טפלו עלי שׁקר זדים אני בכל־לב אצר פקודיך׃
 • 70. טפשׁ כחלב לבם אני תורתך שׁעשׁעתי׃
 • 71. טוב־לי כי־עניתי למען אלמד חקיך׃
 • 72. טוב־לי תורת־פיך מאלפי זהב וכסף׃
 • 73. ידיך עשׂוני ויכוננוני הבינני ואלמדה מצותיך׃
 • 74. יראיך יראוני וישׂמחו כי לדברך יחלתי׃
 • 75. ידעתי יהוה כי־צדק משׁפטיך ואמונה עניתני׃
 • 76. יהי־נא חסדך לנחמני כאמרתך לעבדך׃
 • 77. יבאוני רחמיך ואחיה כי־תורתך שׁעשׁעי׃
 • 78. יבשׁו זדים כי־שׁקר עותוני אני אשׂיח בפקודיך׃
 • 79. ישׁובו לי יראיך וידעו עדתיך׃
 • 80. יהי־לבי תמים בחקיך למען לא אבושׁ׃
 • 81. כלתה לתשׁועתך נפשׁי לדברך יחלתי׃
 • 82. כלו עיני לאמרתך לאמר מתי תנחמני׃
 • 83. כי־הייתי כנאד בקיטור חקיך לא שׁכחתי׃
 • 84. כמה ימי־עבדך מתי תעשׂה ברדפי משׁפט׃
 • 85. כרו־לי זדים שׁיחות אשׁר לא כתורתך׃
 • 86. כל־מצותיך אמונה שׁקר רדפוני עזרני׃
 • 87. כמעט כלוני בארץ ואני לא־עזבתי פקודיך׃
 • 88. כחסדך חיני ואשׁמרה עדות פיך׃
 • 89. לעולם יהוה דברך נצב בשׁמים׃
 • 90. לדר ודר אמונתך כוננת ארץ ותעמד׃
 • 91. למשׁפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך׃
 • 92. לולי תורתך שׁעשׁעי אז אבדתי בעניי׃
 • 93. לעולם לא־אשׁכח פקודיך כי בם חייתני׃
 • 94. לך־אני הושׁיעני כי פקודיך דרשׁתי׃
 • 95. לי קוו רשׁעים לאבדני עדתיך אתבונן׃
 • 96. לכל תכלה ראיתי קץ רחבה מצותך מאד׃
 • 97. מה־אהבתי תורתך כל־היום היא שׂיחתי׃
 • 98. מאיבי תחכמני מצותך כי לעולם היא־לי׃
 • 99. מכל־מלמדי השׂכלתי כי עדותיך שׂיחה לי׃
 • 100. מזקנים אתבונן כי פקודיך נצרתי׃
 • 101. מכל־ארח רע כלאתי רגלי למען אשׁמר דברך׃
 • 102. ממשׁפטיך לא־סרתי כי־אתה הורתני׃
 • 103. מה־נמלצו לחכי אמרתך מדבשׁ לפי׃
 • 104. מפקודיך אתבונן על־כן שׂנאתי כל־ארח שׁקר׃
 • 105. נר־לרגלי דברך ואור לנתיבתי׃
 • 106. נשׁבעתי ואקימה לשׁמר משׁפטי צדקך׃
 • 107. נעניתי עד־מאד יהוה חיני כדברך׃
 • 108. נדבות פי רצה־נא יהוה ומשׁפטיך למדני׃
 • 109. נפשׁי בכפי תמיד ותורתך לא שׁכחתי׃
 • 110. נתנו רשׁעים פח לי ומפקודיך לא תעיתי׃
 • 111. נחלתי עדותיך לעולם כי־שׂשׂון לבי המה׃
 • 112. נטיתי לבי לעשׂות חקיך לעולם עקב׃
 • 113. סעפים שׂנאתי ותורתך אהבתי׃
 • 114. סתרי ומגני אתה לדברך יחלתי׃
 • 115. סורו־ממני מרעים ואצרה מצות אלהי׃
 • 116. סמכני כאמרתך ואחיה ואל־תבישׁני משׂברי׃
 • 117. סעדני ואושׁעה ואשׁעה בחקיך תמיד׃
 • 118. סלית כל־שׁוגים מחקיך כי־שׁקר תרמיתם׃
 • 119. סגים השׁבת כל־רשׁעי־ארץ לכן אהבתי עדתיך׃
 • 120. סמר מפחדך בשׂרי וממשׁפטיך יראתי׃
 • 121. עשׂיתי משׁפט וצדק בל־תניחני לעשׁקי׃
 • 122. ערב עבדך לטוב אל־יעשׁקני זדים׃
 • 123. עיני כלו לישׁועתך ולאמרת צדקך׃
 • 124. עשׂה עם־עבדך כחסדך וחקיך למדני׃
 • 125. עבדך־אני הבינני ואדעה עדתיך׃
 • 126. עת לעשׂות ליהוה הפרו תורתך׃
 • 127. על־כן אהבתי מצותיך מזהב ומפז׃
 • 128. על־כן כל־פקודי כל ישׁרתי כל־ארח שׁקר שׂנאתי׃
 • 129. פלאות עדותיך על־כן נצרתם נפשׁי׃
 • 130. פתח דבריך יאיר מבין פתיים׃
 • 131. פי־פערתי ואשׁאפה כי למצותיך יאבתי׃
 • 132. פנה־אלי וחנני כמשׁפט לאהבי שׁמך׃
 • 133. פעמי הכן באמרתך ואל־תשׁלט־בי כל־און׃
 • 134. פדני מעשׁק אדם ואשׁמרה פקודיך׃
 • 135. פניך האר בעבדך ולמדני את־חקיך׃
 • 136. פלגי־מים ירדו עיני על לא־שׁמרו תורתך׃
 • 137. צדיק אתה יהוה וישׁר משׁפטיך׃
 • 138. צוית צדק עדתיך ואמונה מאד׃
 • 139. צמתתני קנאתי כי־שׁכחו דבריך צרי׃
 • 140. צרופה אמרתך מאד ועבדך אהבה׃
 • 141. צעיר אנכי ונבזה פקדיך לא שׁכחתי׃
 • 142. צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת׃
 • 143. צר־ומצוק מצאוני מצותיך שׁעשׁעי׃
 • 144. צדק עדותיך לעולם הבינני ואחיה׃
 • 145. קראתי בכל־לב ענני יהוה חקיך אצרה׃
 • 146. קראתיך הושׁיעני ואשׁמרה עדתיך׃
 • 147. קדמתי בנשׁף ואשׁועה לדבריך יחלתי׃
 • 148. קדמו עיני אשׁמרות לשׂיח באמרתך׃
 • 149. קולי שׁמעה כחסדך יהוה כמשׁפטך חיני׃
 • 150. קרבו רדפי זמה מתורתך רחקו׃
 • 151. קרוב אתה יהוה וכל־מצותיך אמת׃
 • 152. קדם ידעתי מעדתיך כי לעולם יסדתם׃
 • 153. ראה־עניי וחלצני כי־תורתך לא שׁכחתי׃
 • 154. ריבה ריבי וגאלני לאמרתך חיני׃
 • 155. רחוק מרשׁעים ישׁועה כי־חקיך לא דרשׁו׃
 • 156. רחמיך רבים יהוה כמשׁפטיך חיני׃
 • 157. רבים רדפי וצרי מעדותיך לא נטיתי׃
 • 158. ראיתי בגדים ואתקוטטה אשׁר אמרתך לא שׁמרו׃
 • 159. ראה כי־פקודיך אהבתי יהוה כחסדך חיני׃
 • 160. ראשׁ־דברך אמת ולעולם כל־משׁפט צדקך׃
 • 161. שׂרים רדפוני חנם ומדבריך פחד לבי׃
 • 162. שׂשׂ אנכי על־אמרתך כמוצא שׁלל רב׃
 • 163. שׁקר שׂנאתי ואתעבה תורתך אהבתי׃
 • 164. שׁבע ביום הללתיך על משׁפטי צדקך׃
 • 165. שׁלום רב לאהבי תורתך ואין־למו מכשׁול׃
 • 166. שׂברתי לישׁועתך יהוה ומצותיך עשׂיתי׃
 • 167. שׁמרה נפשׁי עדתיך ואהבם מאד׃
 • 168. שׁמרתי פקודיך ועדתיך כי כל־דרכי נגדך׃
 • 169. תקרב רנתי לפניך יהוה כדברך הבינני׃
 • 170. תבוא תחנתי לפניך כאמרתך הצילני׃
 • 171. תבענה שׂפתי תהלה כי תלמדני חקיך׃
 • 172. תען לשׁוני אמרתך כי כל־מצותיך צדק׃
 • 173. תהי־ידך לעזרני כי פקודיך בחרתי׃
 • 174. תאבתי לישׁועתך יהוה ותורתך שׁעשׁעי׃
 • 175. תחי־נפשׁי ותהללך ומשׁפטך יעזרני׃
 • 176. תעיתי כשׂה אבד בקשׁ עבדך כי מצותיך לא שׁכחתי׃

الساعة الآن 10:08 AM.دعم خاص من vBulletin لمنتديات الكنيسة
©2000 - 2020، Jelsoft Enterprises Ltd
جميع حقوق الطبع محفوظة لمنتديات الكنيسة